Algemene voorwaarden

 Huurvoorwaarden Bike Shop Egmond             

 1. De verhuurder stelt de fiets in goede staat aan huurder ter beschikking. Indien huurder meent dat de door verhuurder aan hem ter beschikking gestelde fiets zich niet in goede staat bevindt, dan dient huurder dit terstond bij aflevering aan verhuurder te kennen te geven.
 2. Huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde artikelen en zal zowel reparatiekosten als de kosten voor noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden aan de verhuurder.
 3. Huurder zal aan verhuurder de in artikel 2 bedoelde kosten uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de fiets contant voldoen.
 4. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de huurder voor elke dag dat het gehuurde later dan overeengekomen wordt teruggebracht, aan verhuurder de volle daghuur voldoen, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum.
 5. De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen. Huurder zal de fiets telkens goed op slot zetten en niet on afgesloten en/of onbewaakt achterlaten.
 6. Bij een diefstal is de huurder aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de fiets, althans voor een bedrag waarvoor de verzekeringsmaatschappij van verhuurder geen dekking biedt. Bij diefstal dient de huurder aan verhuurder de fietssleutel te kunnen tonen. Indien diefstal is te wijten aan onvoorzichtigheid of nalatigheid van de huurder, zoals bijvoorbeeld het onbewaakt en niet afgesloten, achterlaten van de fiets is hij aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de fiets.
 7. Huurder is aansprakelijk voor de schade die huurder aan derden toebrengt, tenzij huurder aan kan tonen dat de schade is veroorzaakt door een gebrek aan de gehuurde fiets.
 8. Alle huurartikelen dienen voor 18.00 uur ingeleverd te zijn en in het weekend op 17.00 uur tenzij anders overeengekomen.
 9. Het is niet toegestaan zich met gehuurde fietsen op het strand te begeven.
 10. De fiets mag slechts één persoon vervoeren en de tandem slechts twee personen, kinderen achter- of voorop op de fiets in een kinderzitje.
 11. Bij elke voortijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden.

Mietbedingungen Bike Shop Egmond       

 1. Der Vermieter stellt das Fahrrad dem Mieter in gutem Zustand zur Verfügung. Ist der Mieter der Ansicht, dass das ihm vom Vermieter zur Verfügung gestellte Fahrrad nicht in gutem Zustand ist, muss der Mieter dies dem Vermieter unverzüglich nach Lieferung mitteilen.
 2. Der Mieter haftet für Schäden an den gemieteten Gegenständen und ersetzt sowohl die Reparaturkosten als auch die Kosten für den notwendigen Ersatz beschädigter Teile dem Vermieter.
 3. Der Mieter zahlt dem Vermieter bis spätestens zum vereinbarten Liefertermin des Fahrrades die in Artikel 2 genannten Kosten in bar.
 4. Bei der Lieferung nach dem vereinbarten Liefertermin hat der Mieter dem Vermieter die volle Tagesmiete für jeden Tag zu zahlen, an dem das Mietobjekt später als vereinbart ist, berechnet ab dem Zeitpunkt der Schließungszeit am Fälligkeitstag.
 5. Der Mieter wird sich um das ihm als guter Manager gemietete Fahrrad kümmern. Der Mieter wird das Fahrrad immer ordnungsgemäß verschließen und es nicht unbeaufsichtigt und / oder unbeaufsichtigt lassen.
 6. Im Falle eines Diebstahls haftet der Mieter für den neuen Wert des Fahrrades, zumindest für einen Betrag, für den das Versicherungsunternehmen des Vermieters keine Deckung leistet. Im Falle eines Diebstahls muss der Mieter in der Lage sein, dem Vermieter den Fahrradschlüssel zu zeigen. Wenn der Diebstahl auf Unachtsamkeit oder Fahrlässigkeit des Mieters zurückzuführen ist, z. B. wenn das Fahrrad unbeaufsichtigt und nicht verschlossen bleibt, haftet er für den neuen Wert des Fahrrads.
 7. Der Mieter haftet für den Schaden, den der Mieter Dritten zufügt, es sei denn, der Mieter weist nach, dass der Schaden durch einen Mangel des gemieteten Fahrrades verursacht wurde.
 8. Alle Mietgegenstände müssen vor 18.00 Uhr und am Wochenende um 17.00 Uhr zurückgegeben werden, sofern nicht anders vereinbart.
 9. Es ist nicht erlaubt, mit gemieteten Fahrrädern am Strand zu gehen.
 10. Das Fahrrad darf nur eine Person und das Tandem nur zwei Personen, Kinder hinter oder vor dem Fahrrad in einem Kindersitz tragen.
 11. Die volle Miete gilt weiterhin für eine vorzeitige Rücklieferung.

 

Huurvoorwaarden Bike Shop Egmond - v 2018


Terug
Deel het met uw vrienden!

Contactgegevens

Routebeschrijving


Facebook